آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لگد زدن

0

لگد زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به کسی لگد زده‌ای، تعبیرش این است که حال و روز او بد می‌شود.اگر ببینی قاطر یا اسبی به تو لگد زده است، تعبیرش این است که کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب به تو لگد زده، یـعـنـی زن تو به طور مخفیانه مشغول انجام کاری می‌شود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب وزیر به او لگد زده است، یـعـنـی وزیر برکنار می‌شود، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی اسب پادشاه به او لگد زده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، یـعـنـی در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی.اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لگد زدن عبارتند از: ۱– اشکال و نقص در کار ۲– ضرر و زیان ۳– غم و اندوه ۴– فساد زن و عیال مرد.

لگد زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم