آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لوبیا

0

لوبیا

ابن سیرین می‌گوید: چه در بیداری فصل لوبیا باشد و یا نباشد، و یا اینکه بصورت خام باشد یا پخته، تعبیر آن در خواب، غم واندوه است ‌‌‌‌‌ و سود و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد(دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لوبیا میکاری، تعبیرش غم و اندوه است.

لوبیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم