آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لعل

0

لعل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لعل، زنی زیبا می‌باشد.اگر در خواب ببینی لعل قرمزی داری، تعبیرش این است که با زنی بزرگ ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» زیبایی را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شخص آشنائی، تکه‌ای لعل به تو داده است، یـعـنـی با زنی ثروتمند از بستگانت ازدواج می‌کنی. اگر ببینی مقدار زیادی لعل داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لعل عبارتند از: ۱– زن ۲– کنیزک ۳– نعمت ۴– دختر

لعل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم