آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لجام

0

لجام

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لجامی که برای تو می‌باشد پاره شده است، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت تو کمتر می‌شود.اگر ببینی مثل اسب‌ها لجام داری، یـعـنـی روزه‌دار خواهی بود ولی سخنان زشت و ناپسند فراوانی بیان می‌کنی. از امام علی (ع) روایت شده است که ایشان می‌فرمایند:اگر بداندیش و بدخواه باشی و در خواب ببینی که بر دهانت لجام داری، تعبیرش بد می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر بنده و «برده» در خواب ببیند که در دهانش لجام دارد، یـعـنـی گوش به فرمان آقا و بزرگ خودش می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لجام فروش، مردی است که به تدبیر حکومت و اجرای امور می‌پردازد.تعبیرهای لجام عبارتند از: ۱– ادب و فرهنگ ۲– روزه گرفتن ۳– بزرگی

لجام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم