آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لباس – فروش و معامله لباس

0

فروش و معامله لباس

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر لباس‌فروش، مردی خطرناک است، زیرا بهای لباس “پول” است که با آن معامله انجام می‌شود و تعبیر “پول” هم مکر و حیله می‌باشد و [تقریباً] هیچ خیری در آن وجود ندارد، ولی اگر به جای پول چیز دیگری به عنوان بهای لباس بگیرد، تعبیر خوب و بدش به چیزی برمی‌گردد که گرفته است،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس‌فروش زینت دنیا می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس‌فروشی می‌کنی و به جای آن پول هم نمی‌گیری، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر به جای آن کالای دیگری می‌گیری، یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی. در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس نو معامله و تجارت می‌کنی، تعبیرش خوب است و خیر و منفعت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران می‌شود. 

فروش و معامله لباس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم