آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

لال

0

لال

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لال شده‌ای، تعبیرش این است که دینداری و ایمان تو دچار ضعف و عیب و نقص شده است، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که دین و دنیای تو در فساد و تباهی می‌باشد .اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی سر زبانت بطوری بریده شده است که نمی‌توانی صحبت کنی، یـعـنـی کار و مسائل تو بیشتر به وسیلۀ وکیلت انجام می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با دست خودت زبانَت را بریده‌ای تا نتوانی حرف بزنی، یـعـنـی از حرف‌های باطل توبه می‌کنی و کم‌حرف می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای لال شدن عبارتند از: ۱– تنگدستی ۲– بدی حال و روز ۳– غم و اندوه ۴– خسارت و مضیقه در معاش و معیشت ۵– مصیبت ۶– کاهش و ضرر و زیان مال و اموال ۷– ضعف در دینداری

لال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم