آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قیچی

0

قیچی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.اگر در خواب ببینی به تو قیچی داده‌اند، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که اگر اسب داری، اسب دیگری می‌خری و اگر مِلک داشته باشی، ملک دیگری خواهی خرید .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یـعـنـی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد. ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یـعـنـی هیبت تو کمتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی موها یا لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی لباس خود را با قیچی بریده‌ای، یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی [یا ناخنگیر] گرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قیچی عبارتند از: ۱– مردی تقسیم کننده ۲– مردی اصیل و نجیب ۳– دوستی موافق و سازگار.

قیچی 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم