آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قنات

0

قنات

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی قنات کنده‌ای، تعبیرش بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می‌دهی(البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای و آب پدیدار شده است و به آب رسیده باشی و جاری شده است، تعبیرش ازدواج می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از قنات آب روان و جاری شده است، یـعـنـی مال و اموال را با مکر و حیله به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در قنات افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

قنات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم