آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلیه

0

قلیه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گوشت قلیه‌ای که “آب پز” شده است بهتر از قلیه‌ای است که بدون آب پخته شده و هر چه مزۀ قلیه بهتر باشد در تعبیر آن سود و منفعت بیشتری وجود دارد.اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت ماهی می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت گاو پروار و چاق می‌خوری، یـعـنـی در آن سال از ترس و دلهره ایمنی پیدا می‌کنی.اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت کرّۀ بز می‌خوری، یـعـنـی سود و منفعت کمی به دست می‌آوری.اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت اسب می‌خوری، یـعـنـی از «پادشاه» به تو سود و منفعت می‌رسد.اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، یـعـنـی از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قلیۀ گوشت چهارپایِ “حلال گوشتی” را می‌خوری، یـعـنـی مال حلال و اگر “حرام گوشت” باشد، مال حرام مصرف می‌کنی .

قلیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم