آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قلوه

0

قلوه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب قلوه این است که مال و اموال مخفی شده‌ای را پیدا می‌کنی و آن‌ها را خرج خواهی کرد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند می‌باشد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قلوۀ پخته شده‌ای داری، تعبیرش این است که مال و اموال مخفی شده را دوباره پیدا می‌کنی .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قلوۀ حیوان “حلال‌گوشتی” را می‌خوری، تعبیرش مال و اموال حلال می‌باشد، ولی اگر “حرام‌گوشت” باشد، تعبیرش نیز مال و اموال حرام است.

قلوه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم