آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قفل

0

قفل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قفل را باز کرده‌ای، تعبیرش این است که در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری .اگر ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یـعـنـی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قفل عبارتند از: ۱– انجام شدن کار ۲– حجت و دلیل۳– سود و منفعت ۴– زن ۵– اعتماد به شخص درستکاری که با تو ارتباط و پیوند برقرار کرده.

قفل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم