آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قصه

0

قصه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای مردم قصه می‌گویی، تعبیرش این است که از ترس و دلهره نسبت به افراد ستمگر ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی قصۀ خیر و صلاح و یا شر و فساد می‌گوئی، یـعـنـی همان قصه در بیداری بوجود می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب افسانه و طنز می‌خوانی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و رسوا می‌شوی .

قصه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم