آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قصاب

0

قصاب

(در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر قصاب نباشی و در خواب ببینی که قصابی می‌کنی، تعبیرش این است که کسی را کشته یا مجروح می‌سازی و دچار رنجش و ملال می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قصابها را پوشیده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

قصاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم