آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قرقاول

0

قرقاول

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قرقاول، زنی زیبا و ثروتمند و پرهیزکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قرقاول، مرد خائن، و قرقاول ماده، زن فریبنده می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر قرقاول، مال حرامی است که با حیله و نیرنگ به دست می‌آوری  .ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قرقاول ماده‌ای به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که با زن بی‌خیر و منفعتی ازدواج می‌کنی، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرقاول به دست آورده‌ای یا گرفته‌ای، یـعـنـی با زن پارسا و زیبا و ثروتمندی ازدواج می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قرقاولی که در خانه داشته‌ای، مرده است، یـعـنـی زن تو هلاک می‌شود، یا به خاطر زن‌ها دچار مصیبت می‌شوی. اگر ببینی قرقاول از خانۀ تو پرید و رفت، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.اگر ببینی قرقاول فریاد و بانگ و آواز می‌کند، یـعـنـی خبری از زنی زیبا به گوش تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب تخم قرقاول را ببینی، یـعـنـی به اندازه سفیدی و تمیزی آن با زنی زیبا ازدواج خواهی کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت قرقاول می‌خوری، یـعـنـی دچار رنج و ناخوشی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرقاول در کنارت افتاد و خوابید، یـعـنـی کسی با زنت ارتباط دارد و او را فریب می‌دهد.اگر ببینی در شلوار تو هم زاغ رفته است و هم قرقاول، یـعـنـی فرزند تو با «کنیزت»فساد خواهد کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با قرقاول در حال جنگ و نبرد می‌باشی، یـعـنـی با فرد خیانتکاری دشمنی و خصومت می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قرقاول عبارتند از: ۱– زن ۲– مال حرام ۳– معاش و معیشت ۴– رسیدن به خواستۀ قلبی.

قرقاول

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم