آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قرآن – نوشتن قرآن

0

نوشتن قرآن

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

نوشتن قرآن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم