آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قدرت و بزرگی

0

قدرت و بزرگی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدن تو چاق شده است، تعبیرش ثروتمندی و گشایش در کارها و حل مشکلات.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدن تو قوی و استوار است و تندرست می‌باشد، یـعـنـی کار تو منظم و رو به راه می‌شود و رازت مخفی می‌ماند، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر در بدن خودت بزرگی و توانایی ببینی، تعبیرش قدرتمندی و توانگری و پیروزی بر دشمن است. ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر افزایش و بزرگی در بدن، به دست آوردن مال و اموال می‌باشد، ولی اگر آن بزرگی باعث ضرر و زیان تو شده است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال و ابتلای به بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

قدرت و بزرگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم