آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبله – نماز بدون قبله

0

نماز بدون قبله

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون توجه به سمت و جهتی خاص نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسیحیان تمایل و علاقه داری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد .

نماز بدون قبله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم