آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبرستان – سایر موارد

0

سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قبرستانی ساخته‌ای، تعبیرش این است که برای آخرت سعی و کوشش می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی لباس قبرکنان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت مردی پست و کوته‌فکر مشغول می‌شوی .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قبرستان عبارتند از: ۱– غم و اندوه ۲– زندان ۳– رنج و سختی

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم