آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبا – رنگ قبا

0

رنگ قبا

سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبای سفید پوشیده‌ای، تعبیرش روشنائی می‌باشد.

زرد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قبای زرد پوشیده‌ای، تعبیرش بیماری می‌باشد(دفع بلا و گرفتاری).

قرمز: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قبای قرمز پوشیده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، یـعـنـی جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیزهایی که گفته شد کمتر می‌باشد.

آبی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قبای کبود پوشیده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

سیاه و کهنه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قبای سیاه و کهنه پوشیده‌ای، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی.

رنگ قبا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم