آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قبا – جنس قبا

0

جنس قبا

کرباس: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.

حریر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قبایی از حریر پوشیده‌ای، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی تعبیر بدی برای دین و ایمان مردها دارد، مگر این که در جنگ و همراه سلاح‌های دیگر پوشیده شود.

خز: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر قبایی که از پوست خز می‌باشد، برای مردها خوب است، اما در تعبیر رنگ آن سود و زیانی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ ولی اصفهانی می‌گوید: تعبیر لباس خز، مال حرام و فساد در دین است.

پوستین: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی قبایی از پوست داری، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی و از او سود و منفعت به دست می‌آوری .

جنس قبا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم