آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قالب کفش

0

قالب کفش

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قالب کفش یا قالب چکمه در اختیار داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری. اگر تعداد فراوانی قالب در اختیار داری، یـعـنـی از خدمتکاران سود و منفعت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر کفاش و سازنده کفش و چکمه باشی.اگر ببینی قالب خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از تو جدا می‌شود.

قالب کفش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم