آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قاطر – سایر موارد

0

سایر موارد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قاطر ماده خریده‌ای، تعبیرش این است که از کسی «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی قاطر ماده را فروخته‌ای، یـعـنـی از کنیزک جدا می‌شوی.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی قاطری را کشته‌ای، یـعـنـی مال و اموال بدست می‌آوری.اگر ببینی قاطر مُرده یا از دست رفته است، یـعـنـی از کنیزک جدا می‌شوی.تعبیر گوشت و پوست قاطر، مال و اموال می‌باشد‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر گوشت قاطر بیماری است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی شیر قاطر می‌خوری، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای گرفتار سختی و ترس و بیم می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پشت قاطر زین، پالان و یا کجاوه و محمل گذاشته‌ای، یـعـنـی زن تو عقیم و نازا خواهد بود، مخصوصاً اگر بدانی قاطر برای خودت می‌باشد یا اینکه شخصی آن را به تو بخشیده است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل قاطر داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قاطری دنبال تو می‌دود، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قاطری به تو لگد زده است، یـعـنـی کار تو دچار اشکال و اختلال می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی قاطر نوحه و زاری می‌کند، تعبیرش فراوانی مال و اموال از طرف زن‌ها می‌باشد.اگر ببینی قاطر با تو حرف می‌زند، یـعـنـی کار عجیبی برای تو پیش می‌آید که مردم دچار حیرت خواهند شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قاطر عبارتند از: ۱– سفر ۲– عمر طولانی ۳– پیروزی بر دشمن ۴– زیبایی و آرایش ۵– مرد احمق.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم