آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قاضی

0

قاضی

ابن سیرین می‌گوید: اگر اهل قضاوت نباشی و در خواب ببینی که قاضی شده‌ای، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی و مال و اموال خودت را از دست می‌دهی، ولی اگر عالم هستی و این خواب را ببینی، یـعـنـی قاضی می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قاضی بر تو حکم و قضاوت کرده است، تعبیرش این است که در بیداری همین قضیه خواهد بود.اگر ببینی قاضی با شفقت و دلسوزی به تو نگاه می‌کند، یـعـنـی به سود و منفعت می‌رسی، ولی اگر با خشم و غضب نگاه می‌کرد، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی وکیل و کارگزار «پادشاه» یا قاضی هستی و در کار خودت منصف می‌باشی، تعبیرش خوشبختی می‌باشد، ولی اگر ببینی که در شغل وکالت منصف نمی‌باشی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

قاضی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم