آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

قارچ

0

قارچ

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب قارچ، زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی، یـعـنـی از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی اگر کوچک باشد، تعبیرش این است که صاحب فرزند دختر خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قارچ می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال را به دست عیال و زن خودت خرج می‌کنی.

قارچ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم