آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فیل

0

نکته

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرکنندگان گفته‌اند هیچ فرق اساسی بین خواب‌هایی که در شب یا روز دیده می‌شود وجود ندارد، مگر در دیدن فیل.

سوار فیل

تعبیرگری می‌گوید: اگر موقع شب در خواب ببینی که سوار فیل شده‌ای، تعبیرش این است که شغل بزرگ و با سود و منفعتی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: با زنی بدکردار ازدواج می‌کنی، ولی اگر این خواب را در روز ببینی، یـعـنـی زن خودت را طلاق می‌دهی یا اینکه از «کنیزک» جدا خواهی شد .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای تماشا سوار فیلی شده‌ای که قدرت از آن اوست و مسلط می‌باشد، تعبیرش این است که با زنی «عجمی» ازدواج می‌کنی که بر تو مسلط می‌شود ولی اگر تو بر فیل مسلط بودی، یـعـنـی تو بر زن مسلط می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی هنگام جنگ سوار فیل شده‌ای، یـعـنـی بر دشمنی بزرگ پیروز می‌شوی (برای این تعبیر به داستان اصحاب فیل استناد کرده‌اند) ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی فیل در میدان جنگ افتاد و مُرد، یـعـنـی «پادشاه» آن سرزمین از دنیا می‌رود. اگر ببینی سوار فیلی شده‌ای که خیلی مطیع و رام می‌باشد و سلاح نیز همراهش است، یـعـنـی پادشاه مردم عجمی می‌شوی یا اینکه پادشاه مردم عجمی را شکست می‌دهی.اگر ببینی از پشت فیل افتاده‌ای، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شوی.

سوار فیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم