آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فیل – گوشت و پوست فیل

0

گوشت و پوست فیل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت فیل خورده‌ای یا اینکه همراه خودت مقداری استخوان یا پوست فیل داشته‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن از «پادشاه»مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر فیل می‌خوری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.

گوشت و پوست فیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم