آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فصد کردن

0

فصد کردن

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب فصد کردن این است که اگر عفیف و پاکدامن باشی، به شادی و نشاط می‌رسی، ولی اگر عفیف و پاکدامن نباشی به اندازه‌ای که خون رفته است دچار ضرر و زیان و جدائی می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فصد کردی و خون آمد، تعبیرش این است که از جهت «پادشاه» دچار غم و اندوه می‌شوی و به اندازه خونی که از تو رفته دچار ضرر و زیان خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش به دست آوردن مال و اموال یا زیان رسیدن به مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: یـعـنـی حرف حقی می‌زنی . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به درازا و به طور طولی رگ تو را زده است، یـعـنـی از بستگانت حرف زشتی میشنوی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به اندازه‌ای که خون از آن رفته است، یکی از بستگانت از بین می‌رود یا اینکه مال و اموال تو تلف می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فصد کردی و خون زیادی از تو آمده است، طوری که هیچ خونی در تن تو نمانده، یـعـنـی از دنیا می‌روی و اگر مریض هستی خطر آن وجود دارد که مریضی تو خوب نشود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی رگ تو بر اثر فصد کردن خالی و بدون خون و کبود شده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه یا ضرر و زیان می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فصد کرده‌ای و رگ زده‌ای و آن رگ قطع یا خشک شده است، یـعـنـی یکی از بستگان تو که تعبیر رگ به آن مربوط می‌شود از دنیا می‌رود (برای اطلاع بیشتر به قسمت رگ مراجعه کنید)، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی بستگانت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوند و احتمالاًً گرفتار دیار غربت خواهی شد و از بستگانت دور می‌مانی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی فصد کردی و خون نیامده است، تعبیرش دشمنی و خصومت می‌باشد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر فصد کردن از دست راست، فراوانی مال و اموال و تعبیر فصد کردن از دست چپ، خواری و پستی کار دوستان است. حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی رگ‌های قیفال یا باسلیق (که در بازو می‌باشند) یا اکحل (که در ساعد است) را فصد کرده‌ای، یـعـنـی کارهایت به مشکل برخورده و متوقف می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخص سالخورده‌ای تو را فصد کرده است، یـعـنـی از دشمن خودت طعنه و کنایه میشنوی و یا اینکه مال و اموال تو از بین می‌رود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی شخص عالم و دانشمندی تو را فصد کرده است و خون زیادی از تو در طشت یا بشقاب یا ظرفی ریخته است، یـعـنـی بیمار می‌شوی و مال و اموال خودت را در بیماری خرج می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فصد کردن عبارتند از: ۱– حل مشکلات و گشایش در کارها ۲– سفر ۳– خصومت و دشمنی ۴– شراکت.نکته ای برای تعبیرگر خواب:حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر کسی که خواب را دیده نزد تعبیر کننده بگوید که “از رگ خون می‌آمد“، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آورد، ولی اگر بگوید که ” از رگ خونمیرفت“، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شود (تعبیر کننده باید به کلمات و الفاظ بیننده خواب توجه کند و از روی آن‌ها تعبیر را بگوید).

فصد کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم