آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرود از آسمان

0

فرود از آسمان

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی با اسب پرواز کردی و بعد فرود آمدی، تعبیرش این است که به دست «پادشاه» هلاک و نابود می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باد شدیدی تو را به آسمان‌ها برده ولی دوباره به زمین آورده است، بیمار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به آسمان بالا رفتی و دوباره پایین آمدی، یـعـنـی به بیماری سختی دچار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

فرود از آسمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم