آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فرشته – ناراحتی و برخورد بد فرشته

0

ناراحتی و برخورد بد فرشته

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته‌ها غمگین و آشفته هستند، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها از تو روبرگردان شده‌اند، یـعـنـی باید توبه کنی و به سوی خدا بازگردی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد.اگر ببینی در حال جنگ و درگیری با فرشته‌ها هستی، یـعـنـی گناهکار هستی و مستوجب عذاب الهی می‌باشی .اگر ببینی فرشته‌ها داد و فریاد می‌کنند، یـعـنـی خانه تو خراب خواهد شد.

ناراحتی و برخورد بد فرشته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم