آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فراخی

0

فراخی

ابن سیرین می‌گوید: به طوری کلی تعبیر چیزهای تنگی که فراخ و باز شده است، گشایش در کارها می‌باشد.اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود .اگر ببینی از جای تنگ، به جای باز و بزرگ و ایمنی وارد شده‌ای، یـعـنـی کارهایت نظم و سر و سامان می‌گیرد و از رنج و سختی و غم و اندوه رها می‌شوی.

فراخی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم