آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فتیله

0

فتیله

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فتیله، رئیس و کارفرما می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر فتیلۀ روشن، رئیس و کارفرمائی است که مردم به او خدمت می‌کنند، ولی اگر فتیله روشن نباشد، تعبیرش بر عکس حالت قبلی است.

فتیله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم