آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

فاخته

0

فاخته

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فاخته، زنی است که دین و ایمان ضعیفی دارد و بداخلاق و ناسازگار می‌باشد.اگر در خواب ببینی فاخته داری، تعبیرش این است که با چنین زنی ازدواج می‌کنی .اگر ببینی گوشت فاخته را خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی فاخته بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر دروغ میشنوی، کرمانی در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی فاخته روی پشت بام تو نشسته و آواز می‌خواند، یـعـنـی از کسی که غائب است خبر خوشی به تو می‌رسد .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای فاخته عبارتند از: ۱– زن ۲– فرزند ۳– خدمتکار

فاخته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم