آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غوره

0

غوره

تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل غوره باشد و در خواب ببینی که غوره می‌خوری، تعبیرش این است که با سختی و مشقت مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی غوره می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری)، ابراهیم کرمانی می‌گوید: ولی اگر غوره همراه گوشتِ پخته باشد، هیچ غم و اندوهی در تعبیر آن وجود ندارد و در کل تعبیر آن بهتر می‌باشد.اگر ببینی غوره را فروخته‌ای و چیزی از آن نخوردی، یـعـنـی هیچ غم و اندوهی به تو نمی‌رسد.

غوره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم