آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد)

0

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب غربال، خدمتکاری تمیز می‌باشد.اگر ببینی غربال نو داری، تعبیرش این است که خدمتکار یا «کنیزک» پاکیزه‌ای به دست می‌آوری .اگر ببینی غربال خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از تو جدا می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی غله یا چیز دیگری که متعلق به خودت نیست را غربال می‌کنی، یـعـنـی کاری می‌کنی که مردم به خاطر آن راحتی و آسایش میبینند، ولی خودت دچار ضرر و زیان می‌شوی، یا اگر آن چیزی که غربال می‌کردی برای خودت بوده است، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای غربال عبارتند از: ۱– خدمتکار ۲– یاری مهربان ۳– شاگردی بزرگ.

غربال (الکی که سوراخهای درشت دارد)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم