آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

غارت

0

غارت

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مال و اموال تو را غارت کرده‌اند، تعبیرش این است که به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی مال و نعمت کسی را غارت کرده‌اند، یـعـنـی به اندازه مقداری که غارت شده است به آن شخص غم و اندوه و ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لشکر اسلام سرزمین کفر را غارت کرده است، یـعـنـی کفار دچار مصیبت می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی لشکر کفر سرزمین مسلمانان را غارت کرده است، یـعـنـی اسلام دچار اندوهی می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای غارت عبارتند از: ۱– شعب ۲– ضرر و زیان ۳– غم و اندوه ۴– ارزانی قیمت (البته اگر غنیمت نباشد).

غارت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم