آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عورت

0

آشکاری یا پوشیدگی

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عورت تو معلوم و ظاهر شده و مردم آن را می‌بینند، تعبیرش این است که راز تو فاش می‌شود.اگر ببینی عورت خود را پوشاندی، یـعـنـی راز تو مخفی و پوشیده می‌ماند.اگر ببینی عورت تو ظاهر شده ولی زود آن را پوشاندی و کسی آن را ندید، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی بدهی خود را پرداخت می‌نمایی، یا چنانچه دچار ترس و بیم شده‌ای، ایمن می‌شوی .

آشکاری یا پوشیدگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم