آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عورت – موی عورت

0

موی عورت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به زهار [ناحیۀ پایین تر از شکم که موی زائد در آن می روید] خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است، تعبیرش این است که کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود. اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و ناراحتی می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی ببیند از داخل فرج او مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می‌شود [دقت کن که گفته شده از داخل فرج مو در آید!… که به طور طبیعی از فرج مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می کند]. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر روی آلت مردی [کیر] تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.

موی عورت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم