آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عنکبوت

0

عنکبوت

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب عنکبوت، مردی ضعیف و گمراه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بافنده است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عنکبوت گرفته‌ای، یـعـنـی بر مرد ضعیف و گمراهی پیروز می‌شوی .

عنکبوت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم