آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عنقا

0

عنقا

عنقا آلت موسیقی است که مثل چنگ می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عنقا می‌زنی، تعبیرش این است که به انجام باطل و گفتن حرف دروغ و محال تمایل پیدا می‌کنی .اگر ببینی عنقا را شکسته یا از دست داده‌ای، یـعـنـی از دروغگوئی توبه می‌کنی.

عنقا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم