آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عناب

0

عناب

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب عناب، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی عناب داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عناب از درخت چیده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی عناب داده‌ای، یـعـنـی باعث راحتی و آسایش او می‌شوی.

عناب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم