آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

علم و حکمت

0

علم و حکمت

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی علم دین و شریعت یاد می‌گیری، تعبیرش این است که «پادشاه»می‌شوی. اگر ببینی علم و حکمت می‌خوانی، یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی که قرآن بخوانی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و تو هم گوش می‌کنی، یـعـنـی به خواندن علم و حکمت علاقه‌مند می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتابی در زمینۀ علم و حکمت خریده‌ای، یـعـنـی کتاب قرآن می‌خری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب حکمت سوخته است، تعبیرش تباهی دین و ایمان تو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را ترک می‌کنی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، یـعـنـی خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در مجلس علم حالتی به تو دست داد که بیهوش شدی، تعبیرش این است که برای تو مسئله و کاری پیش می‌آید که متحیر می‌شوی ولی عاقبتش خوب می‌باشد.

علم و حکمت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم