آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عقرب – ورود و خروج عقرب از اعضا

0

ورود و خروج عقرب از اعضا

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.اگر ببینی از «آلت مردانه» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از «فرج» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.اگر ببینی عقرب وارد «مقعد» تو شده است، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد. 

ورود و خروج عقرب از اعضا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم