آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عقاب

0

عقاب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب عقاب «پادشاهی» قوی و با هیبت و ستمگر است که همه از او می‌ترسند.اگر در خواب ببینی عقابی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است و آن عقاب رام و فرمانبردار تو می‌باشد، تعبیرش این است که از نزدیکان و مقربان پادشاه می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: اگر ببینی عقاب داری، یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی عقاب تو را گرفته و به هوا برده است، یـعـنـی به دستور پادشاه به مسافرتی می‌روی، طوریکه در اثر آن بزرگی و شهرت بدست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب تو را گرفته است، یـعـنـی در پناه پادشاه خواهی شد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب تو را با منقار یا چنگالش زده است، یـعـنـی پادشاه تو را دچار بلا و گرفتاری کرده و باعث رنج و زحمت تو می‌شود و مال و اموالت را تصاحب خواهد کرد، تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عقاب با منقارش تو را زده و جای آن درد گرفته است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با عقاب جنگ می‌کنی و درگیر هستی، یـعـنـی با پادشاه جنگ و درگیری پیدا می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب در کوچه نشسته است (فرود آمد)، یـعـنـی پادشاه در آن کوچه خواهد آمد، و اگر مردم آن کوچه عقاب را کشتند، یـعـنـی پادشاه از سلطنت بر کنار شده یا به هلاکت می‌رسد.اگر ببینی عقاب از دهانش چیزی بیرون آورده و به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن، پادشاه به تو چیزی می‌بخشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از عقاب شکارش را گرفته‌ای، یـعـنـی مال و خزانه پادشاه را تصرف می‌کنی.اگر ببینی عقاب را خورده‌ای یا پر او را کنده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از طرف پادشاه به تو مال و نعمت می‌رسد.اگر ببینی عقاب روی سر و صورت تو نشسته است، یـعـنـی صاحب پسری می‌شوی که پادشاه خواهد شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عقاب از دست تو پرید و فقط طناب یا چیز دیگری از آن در دست تو باقی مانده است، یـعـنـی پادشاه بر تو خشم و غضب می‌کند و بخشی از اموال تو را می‌گیرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقاب بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی خبری از پادشاه به گوش تو می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عقاب عبارتند از: ۱– پادشاه ظالم و ستمگر و خونخوار ۲– عالم بی‌دین و ایمان و حیله‌گر

عقاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم