آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عطر

0

عطر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خودت عطر داری، تعبیرش این است که اگر عالم و دانشمند هستی مردم از علم تو و یا اگر ثروتمند هستی از مال و ثروت تو بهره‌مند می‌شوند[همچنین از تعبیرهایی که در مورد عطریات مختلف آمده این طور می‌توان فهمید که اگر ببینی عطر داری، تعبیرش این است که مورد تحسین و ستایش و تعریف قرار می‌گیری و یا اینکه سود و منفعت به دست می‌آوری] .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عطر عبارتند از: ۱– تحسین و ستایش خوب ۲– حرف خوب و خوش شنیدن ۳– علم سودمند ۴– طبع نیکو ۵– مجلس علم و دانش ۶– مردی بخشنده و کریم ۷– حرفی از روی ادب و فرهنگ ۸– دین و ایمان پاک ۹– شنیدن خبری خوش از یکی از دوستان

عطر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم