آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عصا

0

عصا

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عصا، مردی بزرگ می‌باشد.اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که بزرگی و جاه و منزلت به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو لنگ می‌باشد و با عصا حرکت می‌کنی، یـعـنـی از کسی یاری و کمک می‌گیری و به مقصود و هدف خودت می‌رسی.اگر ببینی عصایی که در دست داری دراز شده است، یـعـنـی به خواستۀ خودت می‌رسی، ولی اگر ببینی کوتاه شد، تعبیرش نرسیدن به خواسته و ناکامی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با عصایی که در دست داری از جائی به جای دیگر می‌پری، یـعـنـی روی کمک مردی قوی و توانا اعتماد می‌کنی تا به خواسته خودت برسی و یا اینکه از رنج و نگرانی نجات پیدا می‌کنی و کار تو رو به راه می‌شود.اگر ببینی عصای خود را از دست داده‌ای، بزرگی و جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی(دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای عصا عبارتند از: ۱«پادشاه» ۲– مردی بزرگ ۳– قوت در کارها. 

عصا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم