آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عالِم- دیدن عالم

0

دیدن عالم

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب هر یک علما و فضلا و زاهدان و… را ببینی، یـعـنـی کارهای خوب و نیک انجام می‌دهی و عبادت و بندگی خدا را بجا می‌آوری و به اندازه و مرتبه آن کسی که در خواب دیده‌ای عالم می‌شوی و علم کسب می‌کنی، زیرا علما و فضلا و زاهدان و… وارثان پیغمبر (ص) و راهنما و هدایت کننده مردم هستند .اگر ببینی گروهی از علما و حکما در شهر یا مجلسی جمع شده‌اند، یـعـنـی مردم آنجا در برابر افراد جاهل و گفتن حرف حق و کردار درست و امر به معروف و نهی از منکر یاری می‌شوند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با عالم و دانشمند ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی علم و دانش کسب می‌کنی.

دیدن عالم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم