آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عالم شدن یا صحبت از علم

0

عالم شدن یا صحبت از علم

ابن سیرین می‌گوید: اگر عالم باشی و در خواب ببینی که عالم شده‌ای، تعبیرش این است که علم تو زیادتر می‌شود.اگر جاهل هستی و در خواب ببینی که عالم شده‌ای، تعبیرش این است که بر سر زبان مردم خواهی افتاد و از تو بدگوئی خواهند کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر عالم هستی و در خواب ببینی با مردم از علم و دانش صحبت می‌کنی، یـعـنـی جاه و بزرگی به دست می‌آوری، ولی اگر عالم نباشی تعبیرش این است که با مکر و حیله مردم آن منطقه را به تسخیر خودت درمی‌آوری.

عالم شدن یا صحبت از علم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم