آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

عاج

0

عاج

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عاج، دریافت مال و اموال از طرف «پادشاه» می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: به هر میزان عاج سفیدتر باشد، یـعـنـی مال و اموال تو بیشتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی صاحب عاج هستی، تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی عاج در داخل صندوق داری، یـعـنـی یکی از بستگان تو با دختری از افراد پادشاه ازدواج می‌کند. اگر ببینی دواتی [ظرف مرکب] از عاج داری، یـعـنـی پادشاه به تو «کنیزکی»می‌بخشد که از او به جاه و عزت می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی عاج خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی مال و اموال تو از بین می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

عاج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم