آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طوق

0

طوق

منظور از طوق هر چیز حلقه‌ای و گرد است که به گردن می‌اندازند و یکپارچه بوده و مانند زنجیر و گردنبند رشته‌ای و تکه‌تکه نمی‌باشد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی طوقی از طلا یا نقره در گردن تو می‌باشد، تعبیرش این است که به قدر و قیمت آن به ریاست و حکومت می‌رسی و با عدل و انصاف برخورد می‌کنی، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیر طوق طلا، ریاست و حکومت می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی طوقی از آهن در گردن داری، تعبیرش فساد در دین و ایمان تو می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی طوق مسی یا آهنی در گردن تو می‌باشد، یـعـنـی با کسی خصومت و دشمنی می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طوق در گردن تو می‌باشد، یـعـنـی به دروغ چیزی ادعا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر «غلام» و «کنیزک» در خواب ببیند که طوق در گردن دارد، تعبیرش این است که از «پادشاه» به آن‌ها مال و اموال می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طوق عبارتند از: ۱– به جا آوردن حج ۲– به دست آوردن حکومت ۳– خصومت و توهین کردن.

طوق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم