آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

طحال

0

طحال

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طحال، مال و اموال و شادی و سرور می‌باشد (به خاطر آنکه قوام و مایۀ زندگی بدن بر عهدۀ طحال می‌باشد).اگر در خواب ببینی طحال گوسفند داری، تعبیرش این است که از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیر دیدن طحال هر جانوری که گوشت آن حلال است، مال حلال و در غیر این صورت اگر گوشت آن حرام باشد تعبیرش نیز مال حرام می‌باشد.

طحال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم